Wat is Mentor Support?

Mentor Support is een programma voor jongeren, in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar, met een visuele beperking. Het geeft jongeren de mogelijkheid om hun sociale participatie te vergroten door één jaar lang samen met een mentor maandelijks activiteiten te ondernemen. Deze activiteiten worden gebaseerd op hun persoonlijke doelen binnen de drie domeinen van sociale participatie: werk/school, vrijetijdsbesteding en sociale relaties. Mentor Support biedt jongeren een rolmodel, een luisterend oor en vooral een maatje om mooie, leerzame en vooral ook gezellige ervaringen mee op te doen.

Al ruim 20 jaar wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar het sociale netwerk en de psychosociale ontwikkeling van jongeren met een visuele beperking. De eerste 10 jaar aan de Universiteit van Amsterdam en de tweede 10 jaar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Uit de 700 interviews met deze jongeren kwamen veel positieve geluiden naar voren. Toch gaven zij ook aan een onvervulde ondersteuningsbehoefte te hebben. Bijvoorbeeld bij het vergroten van het sociale netwerk, het vinden van de geschikte vervolgopleiding/bijbaantje of met het creëren van mogelijkheden voor hobby’s buitenhuis. Vanuit deze behoefte en de inspirerende verhalen van de jongeren is het idee van Mentor Support ontstaan.

Doel en opzet van het onderzoek

Omdat Mentor Support nog nooit eerder is uitgevoerd is het doel van het onderzoek om na te gaan of jongeren hiervan profijt kunnnen hebben. We zoeken een antwoord op de vraag: 'welk effect Mentor Support heeft op het dagelijks leven van de jongeren?'. Om dit te kunnen onderzoeken worden alle deelnemers verdeeld over drie groepen. De eerste groep krijgt een mentor met een visuele beperking, de tweede groep een mentor zonder visuele beperking en de derde groep is de controle groep en krijgt geen mentor. Alle deelnemers hebben een gelijke kans om in één van de drie groepen te komen. De verdeling vindt namelijk plaats door middel van een computerprogramma. Aan de hand van de drie groepen kunnen we de de deelnemers die wel en geen Mentor Support hebben ontvangen met elkaar vergelijken. Daarnaast kunnen we ook onderzoeken of de groepen met verschillende mentoren van elkaar verschillen. Om deze vergelijkingen te kunnen maken zullen alle jongeren drie keer uitgebreid geïnterview worden, waarbij hun levenservaringen op het gebied van sociale participatie centraal staan. Het eerste interview zal plaatsvinden voordat Mentor Support van start gaat en het tweede interview nadat Mentor Support is afgerond. Het laatste inteview vindt 6 maanden na het tweede interview plaats, zodat we ook de langere termijn effecten kunnen meten. Deelnemers aan het onderzoek maken dus kans op Mentor Support en leveren ook een bijzondere bijdrage aan de kennis en informatie die beschikbaar is over jongeren met een visuele beperking. Op deze manier kunnen we alle wensen en levensverhalen goed in kaart brengen en kan ondersteuning in dien nodig worden aangepast. Dit kan kinderen met een visuele beperking die nu op de basisschool zitten en over een aantal jaar ook jongeren zijn, helpen. Indien Mentor Support een positief resultaat oplevert, kan Mentor Support voor alle jongeren met een visuele bepekring beschikbaar worden gemaakt. 

Het doel van Mentor Support

Het doel van Mentor Support is het vergroten van de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking. Sociale participatie staat voor: 'naar behoefte meedoen en integreren in de maatschappij'. Kortom door middel van Mentor Support willen we jongeren een extra steuntje in de rug geven bij het maken van keuzes voor de toekomst, het ontwikkelen van de eigen identiteit en deelname aan onbekende activiteiten. De jongere (ook wel mentee genoemd) zal samen met de mentor ontdekken wat zijn of haar krachten of valkuilen zijn en hoe ‘hobbels’ in het dagelijks leven voorkomen of overwonnen kunnen worden. De rol van de visuele beperking zal tijdens Mentor Support zeker worden meegenomen, maar het zal geen centrale plek krijgen tijdens de activiteiten. Centraal zal wel staan hoe bepaalde activiteiten, wellicht op een iets andere manier, wel gedaan kunnen worden. Welke tips heeft een mentor, die als rolmodel kan fungeren, daarvoor? Een mentor kan tijdens zulke situaties net een andere benaderingen kiezen of met andere suggesties komen dan een ouder of professional.

De activiteiten

De mentees voeren samen met een mentor gedurende een jaar, iedere maand, een activiteit uit. Deze activiteiten worden in de eigen woonomgeving van de mentees uitgevoerd en zijn afgestemd op de doelen die de mentees zelf ontwikkelen. Hiervoor zullen de mentees samen met hun mentor aan het begin van Mentor Support de volgende vraag beantwoorden: ‘Wat wil ik bereiken met Mentor Support?’ en ‘Wat heb ik nodig om dit doel te bereiken?’. De drie domeinen van sociale participatie (werk/school, vrijetijdsbesteding en sociale relaties) spelen bij het beantwoorden van deze vragen een belangrijke rol. Zo kan het zijn dat een mentee een vervolgopleiding wil doen, maar weet nog niet precies welke opleiding. Of: een mentee wil graag sporten bij een fitnessclub, maar weet niet waar en of dit mogelijk is. Samen met de mentor kan dan gekeken worden welke activiteiten er ondernomen kunnen worden om dit doel te behalen. Bijvoorbeeld door een (buurt) feest te organiseren of door aan te sluiten bij een nieuwe hobby/sportclub. Het kan ook zijn dat een mentee al een goed beeld heeft van zijn of haar toekomst en hierover graag met iemand, die deze stappen pasgelden zelf heeft ondernomen, van gedachten zou willen wisselen of ervaringen zou willen delen. Een handboek met daarin voorbeeld activiteiten, oefeningen en leuke opdrachten wordt voor alle deelnemers beschikbaar gesteld. Maar natuurlijk zijn is er naast deze voorbeeldactiviteiten veel ruimte voor individuele invulling op basis van eigen wensen of behoeftes. Na afloop van de activiteiten vullen mentoren en mentees evaluatieformulieren in. Door middel van een persoonlijk account op deze website, worden documenten beschikbaar gesteld en gedeeld. 

De mentoren

De mentor is ouder dan de mentee, zij/hij heeft de leeftijd van ongeveer 25 t/m 35 jaar, en heeft zelf al de mogelijke (succes)ervaringen op het gebied van sociale participatie opgedaan. Hierdoor kan de mentor als rolmodel fungeren, maar vooral ook als klankbord en maatje waarmee de mentees leuke en leerzame ervaringen opdoen. Ongeveer de helft van de totale groep mentoren zal zelf ook een visuele beperking hebben. Zij kunnen hun eigen ervaringen met de visuele beperking natuurlijk goed gebruiken tijdens de Mentor Support-activiteiten. De andere helft van de groep mentoren heeft geen visuele beperking, maar heeft zelf natuurlijk ook de fase van puber naar jongvolwassene ervaren. Van alle mentoren zal een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd (kosten zijn voor de mentor). Tevens vindt er een intakegesprek plaats om een indruk te krijgen van zijn/haar motivatie, vaardigheden en interesses. 
De mentoren nemen vervolgens deel aan een training om Mentor Support zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze training zal plaats vinden in Amsterdam en uit meerdere dagdelen bestaan. Tijdens Mentor Support zijn er meerdere intervisiemomenten voor mentoren, deels via mail/telefoon en daarnaast ook via bijeenkomsten in Amsterdam. Na afloop van een compleet Mentor Support traject ontvangen de mentoren een certificaat als bewijs van deelname. 
Bij de start van het Mentor Support-jaar zullen de mentees gekoppeld worden aan mentoren, waarbij we ernaar streven dat de woonplaatsen niet te ver bij elkaar vandaan liggen. Alle koppels zullen één jaar lang samen optrekken, wat betekent dat zij maandelijks één activiteiten in de woonomgeving van de mentee ondernemen en verder wekelijks contact met elkaar houden via de telefoon, e-mail, Facebook of Whatsapp. Elke mentor start met één mentee. Na enkele maanden krijgt de mentor een tweede mentee en zij zullen als duo ook weer één jaar lang samen optrekken. De mentor zal dus gedurende ongeveer 16 tot 18 maanden beschikbaar moeten zijn. De mentor zal door zijn of haar enthousiasme niet bang zijn om uitdagingen aan te gaan en heeft als doel om samen met de mentee mogelijkheden te ontdekken en ‘hobbels’ te overwinnen. Kortom: samen sta je sterk, samen leer je van elkaar!

Wat biedt Mentor Support mentees?
 1. Eén jaar lang activiteiten in je eigen omgeving ondernemen, die grotendeels door het project betaald worden
 2. Samen met een enthousiaste mentor werken aan je toekomst (dromen)
 3. Eigen doelen formuleren en waar te maken tijdens Mentor Support-activiteiten
 4. Leren uitgaan van de je eigen krachten, mogelijkheden en autonomie
 5. Deelname aan drie telefonische interviews (duur circa 1 tot 2 uur), waarbij jouw ervaringen centraal staan
 6. Bijdragen aan een wetenschappelijk onderzoek, zodat er meer kennis en informatie beschikbaar is over jongeren met een visuele beperking en ondersteuning worden aangepast. 
 7. Nieuwe mensen leren kennen en nieuwe vriendschappen op te bouwen
Wat biedt Mentor Support mentoren?
 1. Eén jaar lang activiteiten in je eigen omgeving ondernemen, die grotendeels door het project betaald worden
 2. Je eigen ervaringen te delen en zo mentees handvatten te bieden
 3. De mogelijkheid om door middel van een training specifieke mentor-vaardigheden aan te leren
 4. Jezelf beter te leren kennen en meer inzicht te krijgen in je vaardigheden op de drie gebieden van sociale participatie (werk/school, vrijetijdsbesteding en sociale relaties)
 5. Bijdragen aan een wetenschappelijk onderzoek, zodat toekomstige jongeren met een visuele beperking ook ondersteund kunnen worden met Mentor Support
 6. Nieuwe mensen leren kennen en nieuwe vriendschappen op te bouwen

Wil je meer informatie over de geschiedenis van dit onderzoek, eerdere resultaten en een overzicht van presentaties en publicaties? Klik dan op de knop 'Achtergrondinformatie' rechtsboven op deze pagina of hier.

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter