Autonomie ontwikkeling van en autonomie ondersteunende opvoeding bij jongeren tussen de 15 en 22 jaar met een visuele beperking.

Na het behalen van haar PhD, start Eline op de VU met haar postdoctorale opleiding. De aandacht ligt ditmaal niet zozeer op de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking, waar mentor support een belangrijk onderdeel van uitmaakte, maar op het gevoel van autonomie dat deze jongeren ervaren. Er is nog weinig kennis over hoe autonoom deze jongeren zich voelen, en welke factoren hieraan bijdragen (of juist niet). Ze komen op een leeftijd waarin ze steeds meer gaan nadenken over de invulling van hun leven, en de keuzes die ze hiervoor moeten maken. Hoe ondersteunen hun ouder(s) en professionele begeleiders dit proces? Met behulp van dit onderzoek kunnen we hopelijk wat licht werpen op deze vragen. 

Plan van aanpak

Een gevoel van autonomie is één van de drie basale psychologische behoeften en is een sleutelfactor voor het psychologisch welbevinden. Het hoofddoel van dit project is om meer kennis te krijgen over de autonomie van jongeren met visuele beperkingen (VI) en de ondersteunende autonomie-stimulerende begeleiding van hun ouders en professionele hulpverleners. We willen de relatie tussen omgevingsfactoren (autonomie ondersteunende opvoeding en begeleidingsstijl) en autonomie van jongeren met VI analyseren. Ook persoonlijke factoren, zoals kenmerken van de beperking, zelfwaardering, tevredenheid op basale psychologische behoeften en persoonlijkheid zullen worden bestudeerd in relatie tot autonomie. Alle deelnemers doen mee aan focusgroepen en een digitale vragenlijst. Resultaten zullen worden gepresenteerd op een manier zodat ouders en professionals in het onderwijs en revalidatie hun ondersteuning kunnen verbeteren om de autonomie te vergroten, wat weer noodzakelijk is voor jongeren om succesvol mee te kunnen doen in de maatschappij.

In 24 maanden worden drie projecten gedaan. Allereerst in project 1 een data-analyse op al verzamelde resultaten uit 2016 van honderden jongeren en jongvolwassenen met visuele beperking uit eerdere VU projecten (Kef en Heppe) over psychosociale ontwikkeling, sociale steun en allerlei persoonlijke eigenschappen en omgevingsaspecten. In project twee in het voorjaar van 2020 worden 6 focusgroepen van elk 2 uur georganiseerd, een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij verhalen, ervaringen, gevoelens, gedachtes worden uitgewisseld, natuurlijk over autonomie en autonomy supportive opvoeding en begeleiding. De zes focusgroepen met een maximum van 10 deelnemers zijn voor zes doelgroepen: jongeren met en zonder visuele beperkingen, ouders van pubers met en zonder visuele beperkingen en docenten/mentoren/-ambulant onderwijskundig begeleiders die jongeren begeleiden met en zonder visuele beperkingen. In project 3, dat van start zal gaan in het najaar van 2020, zullen deze 6 doelgroepen met andere deelnemers en een minimum van 30 personen per groep, een digitale vragenlijst invullen over autonomie en autonomie ondersteunende opvoeding en begeleiding (duur 30 minuten). We gebruiken daarbij een instrument dat in Nederland ook voor personen met andere beperkingen in onderzoek is opgenomen. Ook vragen we naar welke aspecten belangrijk zijn voor toekomstige interventies of huidige zorg die wordt aangeboden.

Wilt u meer weten? Kijk dan eens op: www.https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/inzicht/the-autonomy-of-adolescents-with-a-visual-impairment-and-autonomy-supporting-practices-of-parents-an/

In maart 2019 hebben Eline Heppe en Sabina Kef een presentatie gegeven dit project tijdens de ontmoetingsdag van InZicht op 7 maart 2019 in Amersfoort.

Als u de bijbehorende poster wilt bekijken, klik dan hier

Als u het audiofragment wilt beluisteren die bij de poster hoort, klik dan hier

 

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter